Archiclima assessment

Czym jest Archiclima ASSESSMENT?

Archiclima ASSESSMENT to usługa polegająca na ocenie przystosowania obiektów do zmian klimatu.
Ocena obiektu oparta jest o dane specyficzne dla określonej lokalizacji i scenariusze przewidywanych zmian klimatu. Określenie ryzyka związanego z obecnymi i przyszłymi zdarzeniami naturalnymi ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania nieruchomością – wskazuje aktualne przygotowanie obiektu do wyzwań związanych ze zmianami klimatu oraz stanowi punkt wyjścia do minimalizowania wpływu obiektu na klimat.

Obiekt będący przedmiotem analizy opisywany jest zawsze w kontekście określonej lokalizacji.

W usłudze Archiclima ASSESSMENT wykorzystane są podstawowe dane meteorologiczne pochodzące z reanaliz klimatycznych ERA5 zawierających 40-letni ciąg chronologiczny z lat 1981-2020 w ramach usługi Land-Copernicus.

Jako źródła danych do analizy wykorzystane zostaną:
 • istniejąca dokumentacja techniczna obiektu, pozwolenia, raporty, specyfikacje
 • monitoring czynników istotnych w kontekście adaptacji obiektu do zmian klimatu (np. dane eksploatacyjne)
 • dokumenty planistyczne na różnych poziomach zarządzania środowiskiem, w szczególności Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu, Planów Zarządzania Kryzysowego województw
 • rejestry zgłoszeń Państwowej Straży Pożarnej i Policji: wystąpienia ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i rodzaju podjętej interwencji
 • doniesienia mediów lokalnych, dostępne informacje o zdarzeniach: podtopieniach, ekstremalnych porywach wiatru, stratach materialnych
 • wizje lokalne i informacje uzyskane od zarządcy obiektu.

Dodatkowo analiza w kontekście określonej lokalizacji bierze pod uwagę przyszłe, przewidywane zmiany klimatu z wykorzystaniem wyników symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu Euro-CORDEX.

Uwzględniane będą dwa scenariusze:

 1. Scenariusz RCP4.5 – Representative Concentration Pathways 4.5 [W/m2]Zakłada on wprowadzanie nowych technologii dla uzyskania wyższej niż obecnie redukcji emisji gazów cieplarnianych – w roku 2100 osiągnięcie koncentracji CO2 nieprzekraczającej 580 ppm (obecnie 400 ppm) oraz wymuszenia radiacyjnego 4.5 [W/m2].
  Oznacza wzrost średniej temperatury Ziemi o 2.5°C względem epoki przedindustrialnej.
 2. Scenariusz RCP8.5 – Representative Concentration Pathways 8.5 [W/m2]Scenariusz zakłada utrzymanie aktualnego tempa wzrostu emisji gazów cieplarnianych, nazywany „bussiness as usual” – w roku 2100 osiągnięcie koncentracji CO2 na poziomie 1230 ppm (obecnie 400 ppm) oraz wymuszenia radiacyjnego 8.5 [W/m2].
  Oznacza wzrost średniej temperatury Ziemi o 4.5°C względem epoki przedindustrialnej.

Raport z analizy Archiclima ASSESSMENT wyposaża zarządcę obiektu w wiedzę i kompetencje z zakresu zjawisk i procesów, które mają znaczenie dla obiektu z jego aktualnymi uwarunkowaniami technicznymi.

W ramach jednego, przejrzystego opracowana zebrane zostają istotne dane dotyczące funkcjonowania obiektu, kosztów utrzymania, raportowania niefinansowego (ESG), które mają znaczenie w kontekście pozyskiwania zewnętrznego finansowania, ubezpieczeń inwestycji oraz utrzymania wysokiej atrakcyjności konkurencyjnej dla klientów i najemców powierzchni.

Archiclima ASSESSMENT jest narzędziem wspierającym w procesie zarządzania ryzykiem szkód, awarii i wypadków (na skutek deszczów nawalnych, powodzi miejskich, skrajnych upałów, suszy i kryzysów energetycznych).

Raport stanowi wymierną podstawę do planowania działań adaptacyjnych w taki sposób, aby zwiększając odporność na zmiany klimatu i minimalizując jego negatywne oddziaływanie na środowisko jednocześnie zwiększać atrakcyjność przestrzeni dla klientów i najemców.

Korzyści ARCHICLIMA ASSESSMENT dla twojej firmy i środowiska

WIEDZA

Uporządkowanie, wyjaśnienie i połączenie informacji o zdarzeniach naturalnych, które mają znaczenie dla obiektu z uwarunkowaniami technicznymi obiektu. Prognoza ułatwiająca podejmowanie strategicznych decyzji.

DANE

Zebranie i opracowanie istotnych danych dla funkcjonowania obiektu, kosztów utrzymania, raportowania niefinansowego, zewnętrznego finansowania, ubezpieczeń, inwestycji i utrzymywania atrakcyjności konkurencyjnej dla klientów.

SPADEK NIEPEWNOŚCI

Dostarczenie narzędzia wspierającego w procesie zarządzania ryzykiem szkód, awarii i wypadków na skutek deszczów nawalnych, powodzi miejskich, skrajnych upałów, suszy i kryzysów energetycznych (tzw. blackout’ów).

MOŻLIWOŚCI ADAPTACJi

Uzupełnienie dokumentacji technicznej. Wskazanie istniejących możliwości prewencji kryzysowych zdarzeń oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Interesuje Cię nasza usługa?

Skontaktuj się z nami