Archiclima planning

Czym jest Archiclima PLANNING?

Archiclima PLANNING to usługa, której celem jest sporządzenie planu adaptacji obiektu do zmian klimatu.
Plan ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z postępującymi zmianami w otoczeniu, zwiększenie rezyliencji (odporności) obiektu oraz minimalizację negatywnego wpływu obiektu na środowisko naturalne. Skutkiem wdrożenia planu jest zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności dla użytkowników.

Plan adaptacji zawiera:

 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY zawierający szacunek kosztów zaprojektowanych rozwiązań.
 2. WSPARCIE W DOSKONALENIU ZARZĄDZANIA OBIEKTEM obejmujące opracowanie zaleceń, wskazań i wytycznych do optymalnego prowadzenia dobranych środków adaptacyjnych w obowiązujących standardach zarządzania obiektem. W ramach wsparcia opracowany zostanie dokument „GREEN MANAGEMENT GUIDELINES”, czyli przewodnik zielonego zarządzania dedykowany obiektowi. Przeprowadzone zostaną ARCHICLIMA MANAGEMENT WORKSHOPS, czyli warsztaty dla personelu zarządcy obiektu z zakresu posługiwania się dedykowanym przewodnikiem.
 3. PLAN WDRAŻANIA ADAPTACJI zawierający podział zadań na etapy, plan finansowy oraz plan działania po zakończeniu udziału w projekcie LIFE.
 4. PLAN MONITORINGU czynników istotnych w kontekście adaptacji obiektu do zmian klimatu.

przesuń w prawo lub lewo

W planie adaptacji szczególne znaczenie przypisywane jest ROZWIĄZANIOM OPARTYM NA PRZYRODZIE (ang. nature-based solutions). Wśród projektowanych elementów mogą znaleźć się np. ogrody deszczowe, łąka kwietna, rów bioretencyjny, pergola, staw hydrofitowy, zielona ściana, nawierzchnia przepuszczalna, zielony dach, pnącza, drzewa w gruncie, trawniki (ozdobne, łąkowe, rekreacyjne, zaniechane), nawierzchnie przepuszczalne. Ich dobór opracowywany jest w oparciu o wyniki Archiclima ASSESSMENT i ustalenia z zarządcą obiektu.

Czym charakteryzuje się projekt wykonywany w ramach Archiclima PLANNING?

 • Wykorzystujemy usługi ekosystemowe
 • Analizujemy stan istniejący w oparciu o Archiclima Assessment
 • Balansujemy rozwiązania techniczne z tymi opartymi na przyrodzie
 • W projektowaniu opieramy się na szacunkach kosztów dobieranych rozwiązań
 • Do obliczeń w projekcie stosujemy autorski model analizy klimatu (ACAM)
 • Dobieramy gatunki roślin w zaawansowany sposób, bazując na lokalnych zbiorowiskach
 • Stawiamy na lokalną bioróżnorodność gatunków co minimalizuje koszty eksplotacyjne i zwiększa szanse zieleni do przeżycia.

korzyści ARCHICLIMA PLANNING dla twojej firmy i środowiska

PROJEKT ADAPTACJI

Projekt adaptacji obiektu z dokumentacją techniczną dostosowaną do obowiązujących przepisów i procedur administracyjnych oraz wytycznymi dla utrzymania dobranych rozwiązań.

RECEPTA NA ODPORNOŚĆ

Opracowanie sposobu redukcji ryzyka i podatności obiektu na zjawiska naturalne oraz obniżenia kosztów prewencji i usuwania szkód. Uzyskanie wzrostu wiarygodności na rynku finansowym.

WIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ

Projekt i towarzysząca mu komunikacja to istotny wyróżnik konkurencyjny, a także ważna część strategii ESG wpływającej na ratingi i oceny pozafinansowe.

WIZERUNEK

Projekt zielonej infrastruktury to droga do poprawy wizerunku jako miejsca zarządzanego z dbałością o komfort i bezpieczeństwo ludzi oraz troską o środowisko i klimat.

Interesuje Cię nasza usługa?

Skontaktuj się z nami