Archiclima resilient

Czym jest RESILIENT?

System ekologicznego oznakowania RESILIENT określa poziom odporności obiektu i elastyczności systemu, w którym ten obiekt funkcjonuje. Oznaczenie RESILIENT jest indywidualnym świadectwem odporności obiektu na czynniki klimatyczne. Wprowadza 5 poziomów ocen wynikających z analizy uwarunkowań w obszarze architektonicznym, energetycznym, zarządczym i środowiskowym. Dla użytkowników RESILIENT jest potwierdzeniem standardu rezyliencji obiektu oraz systemu zarządzania.

Oznaczenie RESILIENT to widoczny i publicznie dostępny znak procedur przyjętych przez zarządcę i podejmowanych w oparciu o nie działań. Społecznie i ekologicznie odpowiedzialni zarządcy uwzględniają obecne i prognozowane zjawiska związane ze zmianami klimatu*. Biorą pod uwagę rozwiązania projektowe zmniejszające wpływ obiektu na środowisko oraz zwiększające komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

*Obszary oceny uwzględniają 3 spośród 6 celów środowiskowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, istotnych dla raportowania pozafinansowego biznesu (ESG). Są to: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Decyzja o przyznaniu oznakowania RESILIENT dla obiektu oparta jest o wynik usługi Archiclima ASSESSMENT i ma charakter niezależny.

Po przyznaniu oznakowania zarządca otrzymuje wyczerpujący manual, który zawiera informacje i wytyczne dotyczące stosowania znaku oraz wykonywania elementów systemu informacji wizualnej. Oznakowanie przyznawane jest na okres 3 lat.

Oznakowanie RESILIENT posiada pięciostopniową skalę oceny rezyliencji klimatycznej:

korzyści archiclima resilient dla twojej firmy i środowiska

OZNAKOWANIE

Oznakowanie potwierdzające znajomość najważniejszych obecnie zagadnień zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwem użytkowników obiektu. Wizerunek odpowiedzialnego i nowoczesnego zarządcy.

PRESTIŻ

Dołączenie do grona najbardziej świadomych klimatycznie zarządców nieruchomości, którzy działają przyszłościowo i strategicznie. Potwierdzenie jakości zarządzania zgodnego z ESG, przyjaznego dla ludzi i natury.

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Potwierdzenie spełnienia wymogów ESG, podniesienie szans zewnętrznego finansowania oraz zdolności obiektu do utrzymania kluczowych funkcji i procesów w obliczu nasilających się zmian klimatu.

PRZEWAGA KONKURENCYJNA

Wizerunek miejsca zarządzanego świadomie z dbałością o środowisko i ludzi, wspierany opracowanym programem promocji i edukacji klimatycznej i działaniami komunikacyjnymi LIFE Archiclima i Komisji Europejskiej.

Interesuje Cię nasza usługa?

Skontaktuj się z nami