O PROJEKCIE
TŁO PROJEKTU

Zmiany klimatu, które obserwujemy dzisiaj niosą ze sobą nowe zagrożenia w postaci coraz częstszych zjawisk ekstremalnych: fale upałów, nawalne deszcze, powodzie miejskie czy gwałtowne burze. Ekstremalne zjawiska pogodowe nie mogą już być traktowane jako wyjątki czy odstępstwa od normy. W wielu regionach UE zjawiska te stały się czymś zupełnie normalnym, coraz bardziej przewidywalnym, a częstotliwość ich występowania wzrasta z sezonu na sezon. Konsekwencje tych zdarzeń oznaczają istotne koszty: finansowe, zniszczenia środków trwałych, zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, szkody dla środowiska oraz potężny cios dla reputacji podmiotu odpowiedzialnego za dany obiekt.

Pod względem relacji z klimatem szczególne znaczenie mają wielkopowierzchniowe obiekty komercyjne takie jak centra handlowe czy lotniska. Charakterystyczne dla tych obiektów są: duża powierzchnia i kubatura, duże powierzchnie ścian, elewacji i dachów, duże przeszklenia, duże uszczelnione parkingi oraz skrajne deficyty bioróżnorodności w otoczeniu. To sprawia, że obiekty te plasują się w grupie najwyższego ryzyka względem zmian klimatu i czynią je skrajnie podatnymi na efekt miejskiej wyspy ciepła (UHI). Jednocześnie obiekty te stanowią największe skupiska aktywności mieszkańców.
Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowywania do obecnych i przyszłych warunków klimatycznych i ich skutków w celu zwiększenia odporności infrastruktury i procesów przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

JAKI JEST CEL PROJEKTU LIFE ARCHICLIMA?

Głównym celem projektu jest wzrost odporności na zmiany klimatu w dużych obiektach budowlanych (centra handlowe, lotniska etc.) poprzez rozwój i wdrożenie innowacyjnego systemu Archiclima, który służy do: (1) przeprowadzania ocen obiektów pod kątem ich podatności/ryzyka na zmiany klimatu oraz (2) planowania adaptacji do zmian klimatu istniejących obiektów poprzez wdrożenie rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based solutions). Obiekty te stanowią miejsca, w których ogniskują się zagrożenia klimatyczne w tkance miejskiej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Archiclima METHODOLOGY Dopracowanie ścieżki oceny obiektów budowlanych oraz przeszkolenie zespołu projektowego.
 2. Archiclima ASSESSMENT Przeprowadzenie ocen podatności/ryzyka dla 32 istniejących dużych obiektów komercyjnych w UE ze szczególną uwagą na zjawiska związane z opadami np. ulewne deszcze, powodzie miejskie, okresy suszy, etc.
 3. Archiclima PLANNING Wykonanie krojonych na miarę planów adaptacji do zmian klimatu dla 32 istniejących dużych obiektów komercyjnych w UE. Plany adaptacji zawierać będą projekty techniczne (np. projekt architektury, projekt instalacji sanitarnych, projekt architektury krajobrazu [zieleń, dobór gatunków roślin], projekt drogowy, etc.), plan szkolenia dla zespołu zarządcy obiektu, biznes plan (etapowanie wdrożeń, plan finansowy), plan monitorowania. Plany zostaną zaakceptowane przez zarządców obiektów.
 4. System ekologicznego oznakowania RESILIENT Wprowadzenie, walidacja i rozpowszechnienie nowego systemu ekologicznego oznakowania dla budynków, które spełniają progi oceny. System będzie walidowany przez niezależne instytucje.
 5. Archiclima DEMO Wdrożenie i demonstracja szytego na miarę zestawu działań adaptacyjnych w jednym istniejącym obiekcie tj. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Obejmować to będzie najlepsze praktyki w zakresie rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based solutions) a także monitorowanie wpływu wdrożonych rozwiązań na takie obszary jak: koszty utrzymania, bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan użytkowników, środowisko, społeczeństwo oraz reputację obiektu i jego zarządcy.
 6. ADAPTOPEDIA Zebranie i ułatwienie dostępu do najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu w nowym narzędziu online.
 7. Rozpowszechnienie rezultatów projektu wśród interesariuszy tj. zapewnienie spójnych informacji o adaptacji do zmian klimatu w obiektach komercyjnych oraz dostarczenie skutecznych narzędzi do planowania wdrożeń adaptacyjnych.
 8. Budowa społecznej akceptacji i wsparcia dla podejść opartych na ekosystemie oraz dla błękitno-zielonej infrastruktury wśród użytkowników przedmiotowych obiektów (klienci centrów handlowych, pasażerowie lotnisk, najemcy powierzchni handlowej) oraz wśród ogółu społeczeństwa. Celem projektu jest wzmocnienie presji społecznej na decydentów.
 9. Replikacja, transfer i wprowadzenie usług Archiclimy do głównego nurtu w krajach Unii Europejskiej, w tym w szczególności: (1) Archiclima ASSESSMENT, (2) Archiclima PLANNING oraz (3) system ekologicznego oznakowania RESILIENT.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

 1. Archiclima METHODOLOGY
  Metoda składa się z praktycznych kroków. Dopracujemy ostateczną procedurę i zintegrujemy obszary oceny. Obejmuje to również metodologię ograniczania tzw. efektu miejskiej wyspy ciepła (UHI). Ocena UHI obejmie zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Po ostatecznym zatwierdzeniu procedury pracownicy zespołu projektowego przejdą szkolenie z zakresu metodologii.
 2. Archiclima NETWORK
  Zainicjujemy powstanie koalicji podmiotów zorientowanych wokół adaptacji budynków do zmian klimatu. Trzydzieści dwa obiekty reprezentujące różnorodne studia przypadków zostaną zaproszone do dołączenia do projektu. Z zarządcami obiektów zawarte zostaną umowy. Różni interesariusze zostaną włączeni w ramy projektu.
 3. Archiclima ASSESSMENT
  Trzydzieści dwa obiekty budowlane zostaną ocenione pod względem ich podatności/ryzyka na zmiany klimatu (audyty) ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z opadami i temperaturą jak nawalne deszcze, susze, fale upałów, etc.
 4. Archiclima PLANNING
  Trzydzieści dwa szyte na miarę plany adaptacji zostaną przygotowane dla dużych obiektów budowlanych i zostaną zaakceptowane przez ich zarządców.
  System ekologicznego oznakowania
 5. RESILIENT
  Nowy system ekologicznego oznakowania zostanie wprowadzony na rynek europejski do przyznawania obiektom, które osiągną wymagane progi oceny w Archiclima ASSESSMENT. Oznakowanie będzie walidowane przez niezależną instytucję. Pozyskane zostaną patronaty.
 6. Archiclima DEMO
  Szyty na miarę zestaw środków adaptacyjnych zostanie wdrożony w jednym obiekcie demonstracyjnym tj. w Katowice Airport. Wdrożone tam zostaną rozwiązania oparte na przyrodzie. Celem działania jest weryfikacja usług Archiclima ASSESSMENT oraz Archiclima PLANNING w praktycznym zastosowaniu, demonstracja wybranych rozwiązań oraz monitorowanie ich bezpośredniego oddziaływania na miejscu.
 7. MONITORING
  Narzędzia pomiaru zostaną wdrożone, aby monitorować wpływ projektu na: utrzymanie/konserwację środków trwałych, koszty eksploatacyjne, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, środowisko etc. Narzędzia pomiaru zostaną wdrożone i utrzymane po zakończeniu projektu LIFE.
 8. ADAPTOPEDIA
  Przeprowadzone zostanie metodyczne rozpoznanie najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu w dużych obiektach na terenie całej Unii Europejskiej. Uruchomiona zostanie ADAPTOPEDIA, która na wzór Wikipedii stanowić będzie internetowy katalog najlepszych dostępnych rozwiązań adaptacyjnych.
 9. Rozpowszechnienie rezultatów Archiclimy wśród interesariuszy i społeczności lokalnych
  Zaangażowanie kluczowych interesariuszy jest niezbędne. Strategia rozpowszechniania koncentruje się na promowaniu bezpośrednich korzyści płynących z zastosowania rozwiązań opartych na przyrodzie oraz na wyposażaniu zainteresowanych podmiotów w narzędzia do rozsądnego planowania adaptacji. W obiektach zaplanowano działania skierowane do ich użytkowników (klientów, najemców, pasażerów itp.)
 10. MAINSTREAMING
  Przygotowany zostanie tzw. After-LIFE plan. Dla każdego obiektu przygotowany zostanie indywidualny biznes plan dotyczący zaplanowanych wdrożeń adaptacyjnych po zakończeniu udziału w projekcie (w tym np. etapowanie prac, plan finansowy).

 

SKALA PROJEKTU (REZULTATY)

W toku projektu powstaną cztery nowe usługi/narzędzia

 

 1. Archiclima ASSESMENT
 2. Archiclima PLANNING
 3. System ekologicznego oznakowania RESILIENT
 4. ADAPTOPEDIA
Zakres projektu
 • Archiclimą objęte będą 32 duże obiekty
 • Zarządcy 32 obiektów zaakceptują uzgodniony plan adaptacji przygotowany w ramach Archiclimy
 • Port Lotniczy Katowice wdroży wybrane rozwiązania oparte na przyrodzie, aby zwiększyć swoją odporność
 • Co najmniej 16 obiektów zostanie wyróżnionych oznaczeniem RESILIENT
 • 10 kolejnych obiektów zostanie zakontraktowanych komercyjnie (tj. poza dofinansowanym projektem LIFE) do usług Archiclimy lub ekologicznego oznakowania RESILIENT
Promocja i edukacja wśród grup docelowych
 • 32 warsztaty dla kadry zarządców obiektów (frekwencja: 32 x 15 osób)
 • 3 konferencje (frekwencja: 3 x 100 osób)
 • 6 warsztatów dla projektantów, inżynierów, deweloperów, inwestorów budowlanych (frekwencja 6 x 20 osób)
 • Aktywny udział w 6 imprezach branżowych na terenie Unii Europejskiej (targi, konferencje, etc.)
 • 100 indywidualnych spotkań z zarządcami obiektów
Promocja i edukacja wśród użytkowników obiektów
i społeczności lokalnych
 • 32 eventy edukacyjne skierowane do użytkowników obiektów objętych Archiclimą – do klientów, pasażerów, najemców (minimalna frekwencja 32 x 100 osób)
 • Przydzielenie 5 minigrantów dla organizacji trzeciego sektora, dla najlepszych lokalnych inicjatyw dotyczących zwiększania odporności na zmiany klimatu, które angażować będą lokalne społeczności. Inicjatywy mają być organizowane w bliskim sąsiedztwie obiektów objętych Archiclimą.
 • 32 publikacje w mediach
 • Co najmniej 16 obiektów wystawi tablice edukacyjne wyjaśniające błękitno-zielone rozwiązania zastosowane w obiekcie. Każdy z 32 obiektów wystawi tablicę LIFE.
 • 3 filmy promocyjne