ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Stowarzyszenie EFOE prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych – pięciuset (500) broszur informacyjnych Archiclima Planning, czterdziestu (40) zestawów zawierających pendrive z opakowaniem oraz dwóch (2) bannerów reklamowych i jednego (1) ozdobnego stempla okrągłego – dla projektu LIFE Archiclima numer LIFE20 CCA/PL/001573 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do dziesięciu wykonawców.

Wyznaczono termin składania ofert do dnia 06.03.2023 godz. 12:00

W wyznaczonym terminie do EFOE wpłynęły następujące oferty:

  1. Playstop Division Sp. J, ul. Dworcowa 45, 44-100
  2. Zodiakara store Magdalena Grudzinski, ul. Chudoby 2/7, 44-100 Gliwice

EFOE dokonało oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2023 z dnia 30.03.2023 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty EFOE kierowało się następującym kryterium:

Cena brutto – 50 %. W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = (oferta z najniższą ceną brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ważnej i nieodrzuconej) x 50

Ocena portfolio i zestawu propozycji projektowych – 50 %.

Ocena punktowa = (najmniejsza suma liczby punktów Wykonawcy za zestaw propozycji projektowych spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / suma liczby punktów badanego Wykonawcy za zestaw propozycji projektowych spośród ważnych i nieodrzuconych ofert) x 50

Obliczenia zostały dokonane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Playstop Division Sp. J, ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru, uzyskując 100 pkt.

W związku z powyższym EFOE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Playstop Division Sp. J, ul. Dworcowa 45, 44-100 Gliwice