Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 28.04.2022 r.

Stowarzyszenie EFOE SA prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu LIFE Archiclima. Projekt LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do siedmiu wykonawców. Wyznaczono termin składania ofert do dnia 06.05.2022 godz. 12:00. W wyznaczonym terminie do EFOE wpłynęły następujące oferty:

  1. Playstop Division Sp. J., ul. Królowej Bony 1/1, 44-100 Gliwice
  2. Punkt Krytyczny Karolina Szymańska, ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice

EFOE dokonało oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 28.04.2022 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty EFOE kierowało się kryterium ceny brutto – 50 % oraz oceny portfolio 50%.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Playstop Division Sp.J., ul. Królowej Bony 1/1, 44-100 Gliwice

Odpowiada ona wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru.

W związku z powyższym EFOE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Playstop Division Sp.J., ul. Królowej Bony 1/1, 44-100 Gliwice,