Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 16.11.2021 r.

Stowarzyszenie EFOE SA prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  Stworzenie strony internetowej projektu LIFE Archiclima w tym opracowanie koncepcji, autorski projekt strony wraz z grafiką, programowanie, wdrożenie, serwis techniczny oraz hosting do 30/06/2025. Projekt LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do czterech wykonawców i wyznaczono termin składania ofert do dnia 23.11.2021 godz. 14:00. W wyznaczonym terminie do EFOE wpłynęły następujące oferty:

  1. Playstop Division Sp. J., ul. Królowej Bony 1/1, 44-100 Gliwice
  2. Agencja 19 Południk, ul. Warszawska 23, 40-010 Katowice – dane spółki SBF 19 Sp. z o.o. ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków
  3. Punkt Krytyczny Karolina Szymańska, ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice

EFOE dokonało oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 16.11.2021 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty EFOE kierowało się kryterium ceny brutto – 50 % oraz oceny portfolio 50%.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 złożona przez Punkt Krytyczny Karolina Szymańska, ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru, uzyskując 76,32 pkt.

W związku z powyższym EFOE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Punkt Krytyczny Karolina Szymańska, ul. Mickiewicza 10, 40-092 Katowice oraz postanawia zaprosić wykonawcę do negocjacji.