Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Spółka Investeko SA prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: Stworzenie logotypu i systemu identyfikacji wizualnej ARCHICLIMA dla projektu nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz potencjalnie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do trzech wykonawców i wyznaczono termin składania ofert do dnia 07.09.2021 godz. 14:00. W wyznaczonym terminie do Investeko SA wpłynęły następujące oferty:

  1. Playstop Division, ul. Królowej Bony 1/1, 44-100 Gliwice
  2. musk Józef Madej, ul. Dyrekcyjna 10/4d, 40-013 Katowice
  3. Aleksandra Lampart & Artur Blaźniak ul. Olszynowa 2a/4, 41-706 Ruda Śląska

Investeko SA dokonała oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 31.08.2021 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty Investeko SA kierowała się kryterium ceny brutto – 50 % oraz oceny portfolio 50%.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez musk Józef Madej, ul. Dyrekcyjna 10/4d, 40-013 Katowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru, uzyskując 93,75 pkt.

W związku z powyższym Investeko SA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez musk Józef Madej, ul. Dyrekcyjna 10/4d, 40-013 Katowice.