Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie zapytania ofertowego nr 2/2022 z dnia 04.08.2022 r.

Spółka Investeko SA prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla projektu LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do trzech wykonawców i wyznaczono termin składania ofert do dnia 10.08.2022 godz. 16:00. W wyznaczonym terminie do Investeko SA wpłynęły następujące oferty:

  1. w dniu 05.08.2022 r. do Biuro kosztorysowe „Altym” Łukasz Hardyś, ul. Mikołowska 15/11, 44-100 Gliwice
  2. w dniu 05.08.2022 r. do Mod-Inwest Maciej Modliszewski, ul. Stokrotki 4C/2, 44-190 Knurów
  3. w dniu 08.08.2022 r. do EST-GLOB Wojciech Biskup, ul. Cicha 12A/C, 43-178 Ornontowice

Investeko SA dokonała oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2022 z dnia 04.08.2022 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty Investeko SA kierowała się kryterium ceny brutto – 100 %. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100,00.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 złożona przez EST-GLOB Wojciech Biskup, ul. Cicha 12A/C, 43-178 Ornontowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru, uzyskując 100,00 pkt. W związku z powyższym Investeko SA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez EST-GLOB Wojciech Biskup, ul. Cicha 12A/C, 43-178 Ornontowice