Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie zapytania ofertowego nr 3/2022 z dnia 14.10.2022 r.

INVESTEKO Serwis Sp. z o.o. prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie badań metodą CAWI wśród klientów wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych, w różnych lokalizacjach w Polsce, dla projektu nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do czterech wykonawców i wyznaczono termin składania ofert do dnia 24.10.2022 godz. 10:00. W wyznaczonym terminie do INVESTEKO Serwis Sp. z o.o.  wpłynęły następujące oferty:

  1. w dniu 21.10.2022 r. od ABM Agencja Badań Marketingowych Sp. z o.o., ul. Żegańska 50, 04-736 Warszawa
  2. w dniu 24.10.2022 r. od Interactive Research Center Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 101 lok. 51, 02-011, Warszawa
  3. w dniu 24.10.2022 r. od Centrum Badań i Rozwoju UE Katowice, ul. 1 Maja 50, Katowice, Poland

Powyższe oferty są ważne i nieodrzucone i podlegają badaniu względem kryteriów wyboru opisanych w punkcie VI zapytania ofertowego nr 3/2022 z dnia 14.10.2022.

Po wyznaczonym terminie do INVESTEKO Serwis Sp. z o.o.  wpłynęły następujące oferty:

  1. w dniu 24.10.2022 r. o godz. 10:47 od Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

Powyższa oferta została odrzucona z powodu niedotrzymania terminu składania ofert (zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień IES art. IX.9 pkt. g)

W toku badania ofert INVESTEKO Serwis Sp. z o.o. dokonało oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 3/2022 z dnia 14.10.2022 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty INVESTEKO Serwis Sp. z o.o. kierowało się kryterium ceny brutto – 75 % oraz oceny założeń prowadzenia badania 25%.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez ABM Agencja Badań Marketingowych Sp. z o.o., ul. Żegańska 50, 04-736 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryteria wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
W związku z powyższym Investeko Serwis Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez ABM Agencja Badań Marketingowych Sp. z o.o., ul. Żegańska 50, 04-736 Warszawa