Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 07.02.2022 r.

Spółka Investeko SA prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie map do celów projektowych, uzyskanie uzgodnień branżowych, pobieranie map zasadniczych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla projektu nr LIFE20 CCA/PL/001573, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do trzech wykonawców i wyznaczono termin składania ofert do dnia 11.02.2022 godz. 18:00. W wyznaczonym terminie do Investeko SA wpłynęły następujące oferty:

  1. P.P.H. Nicol Łuczak Sławomir, ul. Wejchertów 8, 43-100 Tychy
  2. Marek Marzec BUP Marzec, ul. Chopina 1, 32-600 Oświęcim
  3. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji FORMAT Adam Szopa, Agnieszka Szopa sp.j., ul. Sikorskiego 115A, 44-103 Gliwice

Investeko SA dokonała oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 07.02.2022 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty Investeko SA kierowała się kryterium ceny brutto – 100 %.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100,00.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji FORMAT Adam Szopa, Agnieszka Szopa sp.j., ul. Sikorskiego 115A, 44-103 Gliwice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru, uzyskując 94,48 pkt.

W związku z powyższym Investeko SA informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji FORMAT Adam Szopa, Agnieszka Szopa sp.j., ul. Sikorskiego 115A, 44-103 Gliwice