Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie zapytania ofertowego nr 2/2022 z dnia 1.09.2022 r.

Stowarzyszenie EFOE prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  Opracowanie dwóch scenariuszy i produkcja na ich podstawie spotów reklamowych, promujących założenia realizacje w projekcie LIFE Archiclima. Projekt LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do pięciu wykonawców.

Wyznaczono termin składania ofert do dnia 14.09.2022 godz. 14:00

W wyznaczonym terminie do EFOE wpłynęły następujące oferty:

  1. Kopaniszyn Studio Michał Kopaniszyn, ul. Rynek 11, 34-200 Sucha Beskidzka
  2. Stian Media Sp. z o.o., ul. Stalmacha 17, 40-058 Katowice
  3. Fundacji Antyrama, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

EFOE dokonało oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2022 z dnia 01.09.2022 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty EFOE kierowało się następującym kryterium:

Cena brutto – 50 %. W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena portfolio – 50 %. W kryterium oceny portfolio punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 złożona przez Kopaniszyn Studio, ul. Rynek 11, 34-200 Sucha Beskidzka odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru.

W związku z powyższym EFOE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Kopaniszyn Studio, ul. Rynek 11, 34-200 Sucha Beskidzka, zawarciu umowy i zakończeniu postępowania.