Natura wie lepiej

PRZYWRACAMY NATURĘ MIASTOM

LIFE Archiclima to przedsięwzięcie, którego celem jest skuteczne wsparcie zarządców i właścicieli nieruchomości w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu.

Usługa polega na określeniu obszarów potrzebnej i możliwej adaptacji obiektów wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Jej zwieńczeniem jest plan adaptacji zawierający projekt architektoniczny, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć negatywny wpływ infrastruktury na klimat.

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyzwania, dla których szukamy rozwiązań

1

Fale upałów

Utrzymanie właściwej temperatury pomieszczeń obiektu użytkowego oznacza coraz większe koszty energii i emisję CO2 oraz konfrontację z rosnącymi oczekiwaniami otoczenia w zakresie do troski o środowisko. Ryzyko blackout’u podczas narastającego zjawiska fal upałów i regulacje konsumpcji energii na poziomie kraju, tworzą konieczność poszukiwania nowych rozwiązań.

85%

„85% klientów centrów handlowych uważa, że powinny one prowadzić działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju”

59%

„59% konsumentów jest skłonnych zmienić centrum handlowe, gdyby w innym centrum handlowym zaczęto wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju, aby dbać o środowisko”

Źródło: „ESG w branży nieruchomości handlowych”, PwC, PRCH, listopad 2021
2

Opady

Duże powierzchnie dachów, placów i parkingów to wysokie opłaty środowiskowe dla biznesu w postaci tzw. podatku od deszczu. Błyskawiczne powodzie miejskie przestają być anomaliami, a stają się sezonową normą. Usuwanie ich skutków jest rekompensowane przez ubezpieczenia tylko częściowo gdyż nie rekompensuje to kosztów wizerunkowych, organizacyjnych, środowiskowych i społecznych.

27,5

„W 2019 r., od 20 maja do 15 czerwca, ubezpieczycielom zgłoszono ponad 27,5 tys. szkód, spowodowanych deszczem nawalnym i powodzią”

50K

„W czerwcu 2020 roku ubezpieczyciele przyjęli ponad 50 tys. zgłoszeń szkód spowodowanych zalaniami po deszczach nawalnych”

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń, piu.org.pl.
3

Miejska wyspa ciepła

Nagromadzenie w mieście powierzchni betonowych i asfaltowych powoduje dodatkowe nagrzanie powietrza. Ciepło kumuluje się na takich powierzchniach utwardzonych i tworzy „miejski kaloryfer”. Natomiast na terenach zieleni takie zjawisko nie występuje, przez co w ich otoczeniu łatwiej funkcjonować w czasie upału. Przekłada się to wprost na lepsze zdrowie mieszkańców, niższe koszty klimatyzacji i mniejszy poziom emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

15°C

„Różnica temperatury nad rozgrzanym betonem w porównaniu z terenami zieleni w trakcie fali upału może sięgać 15°C

Źródło: Plan adaptacji miasta Bytom do zmian klimatu do roku 2030, Załącznik do uchwały Nr XVI/205/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r.
2,6X

„Całkowite koszty gospodarcze zmian klimatu dla miast w tym stuleciu mogą być 2,6 razy wyższe, jeśli uwzględni się efekty wysp ciepła”

Źródło: analiza 1692 miast University of Sussex, opublikowana w Nature Climate Change.
4

Wiatr i burze

Coraz trudniej zabezpieczyć siebie i swoje dobra na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych. Tereny pozbawione zieleni, odsłonięte, duże, płaskie powierzchnie parkingów i dachów są miejscami, gdzie takie zjawiska są wyjątkowo odczuwalne.

40%

„W styczniu 2022 odnotowaliśmy o 40 % więcej szkód niż w tym samym okresie w 2021 roku. To dopiero początek roku, a kulminacja anomalii pogodowych prognozowana jest w okresie letnim.”

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń, piu.org.pl.
scar
5

Susza

Susza w Polsce jest jednym z bardziej widocznych skutków zmian klimatu. Rozbudowa szarej infrastruktury, regulacja terenów przyrodniczych, zmniejszanie ich powierzchni, intensywne i częste zabiegi w zakresie utrzymania dotychczasowych standardów estetycznych i przedkładanie tej estetyki nad potrzeby przyrodnicze tylko pogłębia problem.

„Częstotliwość i nasilenie wystąpienia suszy w Polsce jest w ostatnich latach coraz bardziej istotnym problemem, zarówno dla gospodarki kraju jak i dla środowiska. Większa częstotliwość wystąpienia suszy jest wynikiem obserwowanych zmian klimatycznych, zwłaszcza wzrostem temperatury powietrza w okresie wegetacyjnym.”

Źródło: gov.pl
Rozwiązania oparte na przyrodzie
(nature-based solutions)

LIFE Archiclima to program przywracania natury i wprowadzania życia do miast. Rozwiązania oparte na przyrodzie stanowią trzy z pięciu antidotów klimatycznych wg raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z marca 2022 roku. To rozwiązania, których istotą jest łączenie korzyści płynących dla ludzi oraz dla różnorodności biologicznej. W Archiclimie projektujemy rozwiązania na miarę, możliwe do łatwego wdrożenia, minimalizujące koszty i dostosowane do istniejących wyzwań w zarządzaniu nieruchomościami wielkopowierzchniowymi.

przesuń w prawo lub lewo

Poznaj rozwiązania life archiclima

Usługi LIFE Archiclima zostały przygotowane tak, by wspierać właścicieli i zarządców obiektów wielkopowierzchniowych w strategicznych działaniach związanych z bezpieczeństwem, odpornością i atrakcyjnością inwestycji. Podzielone zostały one na trzy uzupełniające się obszary:

Archiclima ASSESSMENT to usługa polegająca na ocenie przystosowania obiektów do zmian klimatu. Określamy w niej ryzyko związane z obecnymi i przyszłymi zdarzeniami naturalnymi, wynikającymi ze zmian klimatu oraz wpływu obiektu na klimat.

korzyści ARCHICLIMA ASSESSMENT dla twojej firmy i środowiska

Wiedza

Uporządkowanie, wyjaśnienie i połączenie informacji o zdarzeniach naturalnych, które mają znaczenie dla obiektu z jego uwarunkowaniami technicznymi. Prognoza ułatwiająca podejmowanie strategicznych decyzji.

Dane

Zebranie i opracowanie istotnych danych dla funkcjonowania obiektu, kosztów utrzymania, raportowania niefinansowego, zewnętrznego finansowania, ubezpieczeń, inwestycji i utrzymywania atrakcyjności konkurencyjnej dla klientów.

Spadek niepewności

Dostarczenie narzędzia wspierającego w procesie zarządzania ryzykiem szkód, awarii i wypadków na skutek deszczów nawalnych, powodzi miejskich, skrajnych upałów, suszy i kryzysów energetycznych (tzw. blackout’ów).

Możliwość adaptacji

Uzupełnienie dokumentacji technicznej. Wskazanie istniejących możliwości prewencji kryzysowych zdarzeń oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Archiclima PLANNING to usługa, której celem jest sporządzenie planu adaptacji obiektu do zmian klimatu. Głównym elementem planu są rozwiązania oparte na przyrodzie, których wdrożenie ma na celu minimalizowanie ryzyka stwierdzonego w Archiclima ASSESSMENT. Pozwala to zwiekszyć rezyliencję (odporność) obiektu i zmniejszyć negatywny wpływ obiektu na środowisko naturalne

przesuń w prawo lub lewo

korzyści ARCHICLIMA PLANNING dla twojej firmy i środowiska

Projekt adaptacji

Projekt adaptacji obiektu z dokumentacją techniczną dostosowaną do obowiązujących przepisów i procedur administracyjnych oraz wytycznymi dla utrzymania dobranych rozwiązań.

Recepta na odporność

Opracowanie sposobu redukcji ryzyka i podatności obiektu na zjawiska naturalne oraz obniżenia kosztów prewencji i usuwania szkód. Uzyskanie wzrostu wiarygodności na rynku finansowym.

Większa atrakcyjność

Projekt i towarzysząca mu komunikacja to istotny wyróżnik konkurencyjny, a także ważna część strategii ESG wpływającej na ratingi i oceny pozafinansowe.

Wizerunek

Projekt zielonej infrastruktury to droga do poprawy wizerunku jako miejsca zarządzanego z dbałością o komfort i bezpieczeństwo ludzi oraz troską o środowisko i klimat.

System ekologicznego oznakowania RESILIENT określa poziom odporności obiektu i elastyczności systemu, w którym ten obiekt funkcjonuje. Punktem odniesienia są obecne w nim i prognozowane zjawiska związane ze zmianami klimatu. RESILIENT wprowadza 5 poziomów (ocen) przystosowania do zmian klimatycznych, wynikających z analizy uwarunkowań w obszarze architektonicznym, energetycznym, zarządczym i środowiskowym.

Resilient Archiclima

korzyści OZNAKOWANIA RESILIENT dla twojej firmy i środowiska

Oznakowanie

Oznakowanie potwierdzające znajomość najważniejszych obecnie zagadnień zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwem użytkowników obiektu. Wizerunek odpowiedzialnego i nowoczesnego zarządcy.

Prestiż

Dołączenie do grona najbardziej świadomych klimatycznie zarządców nieruchomości, którzy działają przyszłościowo i strategicznie. Potwierdzenie jakości zarządzania zgodnego z ESG, przyjaznego dla ludzi i natury.

Aktrakcyjność inwestycyjna

Potwierdzenie spełnienia wymogów ESG, podniesienie szans zewnętrznego finansowania oraz zdolności obiektu do utrzymania kluczowych funkcji i procesów w obliczu nasilających się zmian klimatu.

Przewaga konkurencyjna

Wizerunek miejsca zarządzanego świadomie z dbałością o środowisko i ludzi, wspierany opracowanym programem promocji i edukacji klimatycznej oraz działaniami komunikacyjnymi LIFE Archiclima i Komisji Europejskiej.

Zobacz nasze wdrożenia

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach

O nas

Dla projektu LIFE Archiclima spółka Investeko powołała multidyscyplinarny zespół doświadczonych ekspertów – projektantów, architektów, ekonomistów, analityków, edukatorów i menedżerów.

Lider zespołu LIFE Archiclima. Od lat opracowuje i wdraża niestandardowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu. Ekspert pozyskiwania funduszy na innowacje. Miłośnik dzikiej natury i aktywnego spędzania czasu.

Łukasz Łapiński

Project Manager

Ekspertka ochrony środowiska. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Jest prezesem zarządu spółki Investeko Serwis.

Barbara Lampart

Deputy Project Manager

Bada, monitoruje, modeluje i optymalizuje procesy zarządcze. Rozwija nowe idee i produkty. Ekonomistka i edukatorka ekologiczna. Miłośniczka Czwartej Przyrody w miastach i edukacji demokratycznej. Miejska aktywistka przyrodnicza.

Katarzyna Palka

Archiclima Assessment Manager

Projektantka z bogatym doświadczeniem przy budowie dużych obiektów komercyjnych. Tworzy architekturę przyjazną dla ludzi i natury, projektuje przestrzeń dobrą dla życia. Minimalistka. Wolny czas spędza z dala od wydeptanych ścieżek.

Marta Łapińska

Senior Architect

Koordynuje prace projektowe oraz wdrożeniowe. Na co dzień ocenia wpływ inwestycji na środowisko i wprowadza działania minimalizujące. Widzi zależności i mechanizmy w systemach, dlatego troskę o przyrodę traktuje jak troskę o ludzi.

Justyna Gocyła

Archiclima Planning Manager

Projektantka z kilkunastoletnim doświadczeniem przy tworzeniu i realizacji budynków mieszkaniowych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Wierzy, że architektura nie powinna stać w kontrze do świata przyrody, a stanowić jego uzupełnienie i odpowiadać na problemy związane ze zmianami klimatycznymi.

Anna Noszczyk

Architect

Projektuje i wizualizuje obiekty kubaturowe i przestrzenie miejskie. Wierzy, że architektura może iść w parze z przyrodą. Aktywnym wypoczynkiem uwalnia wyobraźnię.

Katarzyna Kosok

Architect

Biolog i przyrodnik z zawodu i zamiłowania. Z pasją i zaangażowaniem, jako architekt krajobrazu, stawia sobie za cel kreowanie przestrzeni odpornych na wyzwania zmian klimatycznych. Jej praktyka opiera się na wykorzystaniu NBSów, bazując na rodzimych gatunkach roślin dostosowanych do siedliska.

Ewelina Roszkowska

Landscape Designer

Specjalizuje się zintegrowanym modelowaniu stanu środowiska i zastosowaniu jego wyników w planowaniu oraz praktyce zarządzania środowiskiem. Entuzjasta wody w każdej postaci. Idealizm lubi sprowadzać na ziemię.

Tomasz Pecka

Hydrologist

 

Biegły rewident, od lat związana z Grupą Kapitałową Investeko S.A. gdzie zarządza obszarem finansowo-księgowym oraz sprawozdawczością. Udział w projekcie traktuje jako wsparcie Natury, która wie lepiej.

Małgorzata Filipczyk

Financial Manager

Inicjator i promotor działań społecznych w obszarze zieleni miejskiej, miłośnik łąk, pnączy i samosiewów. Od roku 2005 zajmuje się edukacją ogrodniczą i przyrodniczą w ramach projektu Miejska Partyzantka Ogrodnicza.

Witold Szwedkowski

Communication Manager

Komunikuje bez oceniania i etykiet. Wrażliwa na potrzeby wszystkich żywych istot. W jej oczach jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, dlatego z odwagą i ciekawością patrzy w przyszłość.

Anna Primus

Communication Officer

Projektant w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W życiu zawodowym pragmatyk, w życiu osobistym idealista.

Marcin Wejner

Sanitary System Designer

Specjalizuje się w przetwarzaniu obrazów teledetekcyjnych, w szczególności na potrzeby badań klimatu i roślinności. Zwolenniczka wdrażania innowacji na każdym etapie realizacji projektu.

Aleksandra Radecka

Meteorologist

Specjalistka do spraw ochrony środowiska, pracująca w dziale outsourcingu. Zajmuje się analizą wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Głównym zadaniem jest wsparcie klienta w działaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Katarzyna Słupska

Senior Assessor

Specjalistka do spraw ochrony środowiska, konsultująca w zakresie prawa ochrony środowiska. Na co dzień wspiera klientów w identyfikacji oraz realizacji obowiązków, nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Anna Janicka

Senior Assessor

Wyciąga z danych to, co na pozór nieistotne. Excel nie ma przed nią tajemnic. Lubi dobrą organizację i optymalizację pracy.  

Aleksandra Picheta

Monitoring Officer

Specjalistka ds. ochrony środowiska zatrudniona w Investeko Serwis. Przeprowadza audyty formalno-prawne z zakresu ochrony środowiska. W Archiclimie wykorzystuje też swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze hydrologii do analizy ryzyk i zagrożeń obiektów.

Renata Jochemczyk

Junior Assessor

Partnerzy wdrażający projekt

Patronat honorowy

Miasto Bydgoszcz Archiclima
Miasto Opole Archiclima
Gorzów wielkopolski Archiclima

Kontakt

INVESTEKO S.A.

ul. Wojska Polskiego 16G
41-600 Świętochłowice

tel. 32 258 55 80 fax 32 707 45 33 biuro@investeko.pl

NIP 634-281-00-82
REGON 242953362
KRS 0000420405