Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie EFOE prowadzi postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: Przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia edukacyjnego dla klientów centrum handlowego Futura Park / Factory Kraków w Modlniczce dla projektu LIFE Archiclima nr LIFE20 CCA/PL/001573, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach postępowania skierowano zapytanie ofertowe do dziesięciu wykonawców.

Wyznaczono termin składania ofert do dnia 16.02.2023 godz. 12:00

W wyznaczonym terminie do EFOE wpłynęły następujące oferty:

  1. Fundacja Aeris Futuro, Aleja Ignacego Daszyńskiego 22/46, 31-534
  2. Łąki Kwietne Karol Podyma, Ziąbki 10, 99-417 Bolimów

EFOE dokonało oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2023 z dnia 01.03.2023 r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty EFOE kierowało się następującym kryterium:

1. Cena brutto – 50 %. W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = (oferta z najniższą ceną brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ważnej i nieodrzuconej) x 50

2. Ocena przygotowanych zestawów scenariuszy eventu – 50 %.

Ocena punktowa = (najmniejsza suma liczby punktów Wykonawcy za zestaw scenariuszy spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / suma liczby punktów badanego Wykonawcy za zestaw scenariuszy spośród ważnych i nieodrzuconych ofert) x 50

Zasady przyznawania punktacji za zestaw czterech scenariuszy eventu były następujące:

Oceniane były wyłącznie zestaw scenariuszy od Wykonawcy, który złożył ważną i niepodlegającą odrzuceniu ofertę. 

Każdy z trzech członków komisji niezależnie i bezstronnie oceniał zestaw scenariuszy każdego z Wykonawców.

Każdy z członków komisji po dokonaniu oceny zestawów scenariuszy sporządził listę
rankingową Wykonawców.

Na liście rankingowej członek komisji umieścił Wykonawców, w kolejności od najlepszego zestawu scenariuszy danego Wykonawcy do najgorszego zestawu scenariuszy danego Wykonawcy. Następnie członek komisji przyporządkował każdemu Wykonawcy numer na liście rankingowej od 1 do N, gdzie „N” oznacza liczbę ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu. Ponieważ złożono 2 ważne i niepodlegające odrzuceniu oferty, to Wykonawcy z lepiej ocenionym zestawem scenariuszy został przyporządkowany numer „1” na liście rankingowej, natomiast Wykonawcy z gorzej ocenionym zestawem scenariuszy przyporządkowany numer „2” na liście rankingowej.

Wykonawca otrzymał od danego członka komisji taką liczbę punktów, jaka wynika z jego numeru na liście rankingowej.

Następnie zsumowano punkty przyznane danemu wykonawcy przez wszystkich trzech członków komisji i wartości te posłużyły do wyliczenia punktów w ramach kryterium „Ocena przygotowanych zestawów scenariuszy eventu”.

W ostatniej kolejności dodaje się punkty w ramach kryterium ceny do punktów w ramach kryterium „Ocena przygotowanych zestawów scenariuszy eventu”.

Dokonując oceny zestawu scenariuszy eventu każdy z członów komisji kierował się następującymi podkryteriami:

  1. atrakcyjność scenariusza pozwalającą zainteresować jak największą liczbę odbiorców;
  2. niepowtarzalność i pomysłowość przedstawionego scenariusza, oddająca złożoność przekazywanych treści;
  3. emocjonalność przekazu i sposób przedstawienia projektu scenariusza, a także rozpoznawalność i możliwość skupienia uwagi odbiorców;
  4. zgodność scenariusza z celami projektu LIFE Archiclima oraz stopień ich realizacji;
  5. spełnienie przez scenariusz wymagań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

Obliczenia zostały dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów po zsumowaniu oceny punktowej w obydwu kryteriach.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Fundacja Aeris Futuro, Aleja Ignacego Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru, uzyskując 90 pkt.

W związku z powyższym EFOE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Fundacja Aeris Futuro, Aleja Ignacego Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków